ویژگی‌های ترخیص‌کار خوب

یک ترخیصکار خوب حتما در بین مسئولین گمرکی شناخته شده است و میتوان از سوابق او استعلام گرفت . ترخیصکار خوب باید صادق بوده و با شما روراست باشد . این امر باعث می شود که از سو استفاده واخاذی بعضی از ترخیصکاران از شما که بدلیل عدم آگاهی مشتریان از ترخیص و هزینه های آن می باشد جلوگیری گردد.

یکی دیگر از ویژگی های ترخیصکار این است که باید در اظهار کالا نیز نهایت صداقت را بکار ببندد که در غیر اینصورت کالای شما ممکن است بدلیل بد اظهاری بعنوان کالای قاچاق معرفی شده و توقیف و شامل جریمه شود .

یک ترخیصکار خوب علاوه بر اینکه به فکر منافع خود است به فکر منافع مشتری نیز هست . یک فرد عادل و عاقل هیچوقت این نکته را فراموش نمیکنید که صداقت در گفتار و کردار علاوه بر ثابت نگه داشتن مشتری خود یک تبلیغ برای کار شخصی خودش می باشد .

.
منابع:
.https://saresh.org

error: Alert: Content is protected !!