رفع آبریزش چشم

کسانى که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستى نکات زیر را رعایت کنند.

1 – به جسم سفید و خیلى شفاف نگاه نکنند.

2 – از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه هاى خیلى دقیق که موجب صرف نور زیاد است خوددارى شود.

3 – زیاد گریه نکنند.

4 – جلوى آتش شدید ننشینند.

5 – در آفتاب شدید و خورشید نگاه نکنند.

6 – سعى کنند که باد قوى به چشم برخورد ننماید (مثل موتور سوارى و غیره ).

7 – به جسمى مدت زیاد بطور قائم نظر نیفکنند.

8 – از ورود گرد و خاک و دود به چشم جلوگیرى کنند.

9 – هواى بسیار گرم و هواى بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان که بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایکه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند (خوددارى کنند)

10 – از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پرى شکم و غذاى غلیظ و دیر هضم و خیلى گرم مثل سیر و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است .

11 – خوردن بیش از اندازه نمک و طعام شور

12 – زیاد بیدارى و زیاد خوردن در شب

13 – جلوگیرى از یبوست شدید.

.

روش های درمان:

الف: آب زیره مخلوط با عسل را بر روی پلک چشم بمالید و ماساز دهید.

ب. سرمه عسل به تنهایی یا مخلوط با آب پیاز جهت شفاف شدن. خا رش پلک و آب ریزش چشم مفید است. اگر آب رازیانه را در حالت تری و تازگی با عسل مخلوط و در چشم کودکانی که از آبریزش چشم شکایت دارند بچکانندیا از آن بخورند مفید واقع می شود.

اخطار! روشهای یاد شده حتما باید زیر نظر پزشک باشد.

.
منابع:
.https://www.beytoote.com/

error: Alert: Content is protected !!