انتخاب محضر عقد و دفتر ازدواج

• تعیین مهریه برای ثبت ازدواج

 

⇠ میزان مهریه هم یکی از هزینه هایی است که معمولا برای آقای داماد دلهره آور است.

⇠ مهریه، در شرعیت ما حکم هدیه ای را دارد که داماد به تازه عروسش اهدا می کند.اما در عرف ما میزان آن توسط پدر عروس تعیین می گردد.

⇠ مهریه عند المطالبه است، یعنی هر گاه که عروس اراده کند می تواند مهریه ی خود را از داماد مطالبه کند.اما چندیست برای سهولیت بخشیدن به امر ازدواج، مهریه را عند الاستطاعه تعیین می کنند.یعنی هر زمان که داماد استطاعت مالی برای پرداخت داشت؛ مهر عروسش را بپردازد. کم و زیادی مبلغ

⇠ مهریه تضمین کننده خوشبختی هیچ زوجی نبوده و نیست.اما در شرایط استثنایی حکم یک اهرم فشار برای عروس خانم ها را پیدا می کند. چون بر اساس حکم قانون حق طلاق بر عهده ی مرد است و زن بدون داشتن دلایل مستحکم و شاهدان عادل، نمی تواند تقاضای طلاق کند.

⇠ بنابراین بهترین پیشنهاد همان است که قانون جمهوری اسلامی بر آن صحه گذاشته است. میزان 110 سکه ی بهار آزادی، که هم می تواند به صورت یک جا تقدیم عروس خانم گردد و هم به صورت اقساط ماهیانه به وی پرداخت شود. اما چنانچه مشاهده می شود معمولا در ازدواج های موفق هیچ گاه خانم ها تقاضای مهریه نمی کنند. چرا که ارزش و اهمیت خانواده و حفظ کیان آن از هر نوع بحث مالی ارزشمند تر است.

.

• هزینه های محضر

 

⇠ محضرهای ثبت ازواج، به تناسب امکاناتی که در اختیار زوجین قرار می دهند، برای هزینه های خود، سقف و کف در نظر گرفته اند.

⇠ نرخ مصوب سازمان ثبت برای تمامی ازدواج هایی که در دفاتر سطح کشور ثبت می شود؛ یک نرخ ثابت است؛ که باید توسط دو خانواده پرداخت شود.

⇠ در بسیاری از شهرها، هزینه های عقد بر عهده ی خانواده ی عروس است و هزینه های عروسی بر عهده ی خانواده ی داماد قرار می گیرد. اما در برخی شهرها هم، هزینه های هردو مراسم به طور مساوی بین دو خانواده تقسیم می گردد؛ تا بار اضافی بر روی یک خانواده سنگینی نکند.

⇠ تمام ایرانیان برای اینکه ازدواج خود را به طور محضری و رسمی ثبت کنند، باید هزینه پرداخت کنند و بر طبق قوانین ایران ثبت ازدواج اجباری است. ازدواج اقلیت های دینی که در کشور ایران زندگی می کنند نیز، الزاما باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود.

.

• آزمایشات پیش از ازدواج

 

⇠ قبل از ثبت ازدواج، زوجین باید آزمایش هایی نظیر اعتیاد و تالاسمی را انجام دهند.

⇠ برای انجام آزمایش ابتدا باید محضری را که قصد دارید صیغه ی عقد را بین شما جاری کند، انتخاب کنید. سپس با مراجعه به دفتر ازدواج، معرفی نامه ای برای مراجعه به آزمایش گاه، دریافت کنید.

⇠ پس از دریافت معرفی نامه، زوجین می توانند به هریک از آزمایش گاه های اعلام شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنند. همچنین پس از دریافت نتایج آزمایش ها ظرف مدت یک ماه باید برای ثبت ازدواج به دفتر ازدواج مراجعه کنند.

.

• افزایش یا کاهش مهریه

 

⇠ پس از تعیین مهریه و ثبت ازدواج، عروس خانم می تواند تمام مهر خود یا بخشی از آن را به داماد هبه کند. به این معنا که تصمیم بگیرد آن را بر داماد ببخشد.

⇠ در این صورت باید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، آن را ثبت محضری کرد.

⇠ لازم بذکر است در حدود 4 سالی می باشد که افزایش هر مقدار به مهریه حتی در دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد، و در صورتی که زوجین بخواهند افزایش مهریه بدهند باید طلاق صورت گیرد و با مهریه جدید عقد انجام شود.

⇠ اما در خصوص کاهش مهریه شما می توانید برای کاهش مهریه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایید.

.

• چه مدارکی برای ثبت عقددردفتر رسمی ازدواج لازم است؟

 

دراین خصوص باید قبلا نامزدهابا در دست داشتن شناسنامه وکارت ملی ویک قطعه عکس ۴*۳ به دفترازدواج مراجعه کنندوفرم معرفینامه جهت آزمایش قبل از ازدواج به مرکز بهداشت رابگیرند.


۱-شناسنامه زوج(داماد)+کارت ملی

۲-شناسنامه زوجه(عروس)+کارت ملی

۳-شناسنامه پدر زوجه(پدرعروس)

۴-جواب آزمایش قبل از ازدواج شامل تالاسمی وRPRواپیوم (عدم اعتیاد) ومشاوره قبل از ازدواج  زوجین وتزریق واکسن کزاز زوجه ممهور شده از مرکز بهداشت.

• تبصره۱-شناسنامه عروس وداماد باید عکسدار باشد مگر سن آنها کمتر تر از ۱۵سال تمام شمسی باشدکه دراینصورت باهمان شناسنامه بدون عکس هم عقد انجام می شود.

• تبصره ۲-اگرسن عروس وداماد بیشتر از ۱۵سال باشد وکارت ملی نداشته باشند باید ازاداره ثبت احوال درخواست کارت ملی کنند ورسید آنرا ارائه نمایندو کارت ملی پدر یا مادر رانیز تحویل دفترخانه دهندودرموردکمتر از۱۵سال نیز کارت ملی پدر یامادر راتحویل دهند(بخاطر درج کدپستی محل سکونت).

• تبصره۳-اگر پدر عروس فوت شده باشد وعروس جد پدری هم نداشته باشد می بایست گواهی وفات وی را از اداره ثبت احوال اخذ کنند وتحویل دفتر دهند ولی اگر جد پدریش زنده ودر قید حیات است باید جد به همراه شناسنامه برای رضایت دادن وامضا ذیل اوراق واسناد درموقع عقد حضور یابد.

• تبصره۴-درمورد خانمهایی که سابقه ازدواج دارند ومی خواهند دوباره ازدواج کنند باید یکی از مدارک زیر را ارائه کنند.

۴-۱-درصورت فوت شوهر قبلی گواهی وفات از اداره ثبت احوال اخذ وارائه دهند وباید عده وفات (۴ ماه و۱۰روز)نیز تمام شده باشد.

۴-۲-درصورت طلاق از شوهر قبلی باید طلاقنامه یا رونوشت آنرا ارائه کنند وباید عده طلاق (۳طهریا ۳ماه)نیز تمام شده باشد.(درخصوص طلاقهای خلع یا مبارات رجوع به مابذل وطلاق متعاقباصورت نگرفته باشد).

۴-۳-طلاق زن یائسه وغیر مدخوله عده ندارد.

۴-۴-درطلاق رجعی باید بادفتر طلاق مکاتبه شود وجوابیه عدم رجوع در زمان عده را ارائه نمایند( ۳طهر یا ۳ماه عده باید نگهدارد).

• تبصره۵-درخصوص مردان باید همسر دیگری نداشته باشندواگر سابقه ازدواج دارند وبه هر دلیلی بی زن شده اند بایددر شناسنامه وقایع مذکور ثبت شده باشد درغیر اینصورت درفوت زن قبلی(گواهی وفات)ودرطلاق (طلاقنامه)را ارائه کنند.

• تبصره۶-درمورد مردانی که میخواهند باداشتن زن اول همسر دیگری اختیار کنند باید حکم دادگاه به خواسته ازدواج مجدد را(درصورت رضایت یاعدم رضایت یابیماری یاعدم تمکین و…حتی درصورت فسخ نکاح همسر اول)که قطعی ولازم الاجراباشد ارائه نمایند.

• تبصره۷-در مورد ازدواجهای عادی که قصد دارند آنرا رسمی کنندنیز باید حکم دادگاه یاشورای حل اختلاف رادراین خصوص به دفتر به انضمام سایر مدارک هویتی (شناسنامه وکارت ملی)تحویل دهند.

.

تذکرهای مهم:

الف-اگر زوجه فاقد ولی خاص(پدر وجد پدری) باشد در این صورت قیم وی میتواند فقط در امور مالی زوجه(مهریه نقدی ومهریه قرضی-دین-وجهیزیه) آنهم درصورتی که سنش کمتر از ۱۸سال (سن رشد)باشد دخالت نماید وباید قیم نامه سرپرستی از اطفال را در دست داشته باشد واما درموردی که سن زوجه بیش از ۱۸ سال باشد وعاقل ورشید باشد ودر خصوص اصل نکاح ورضایت ازدواج حقی از نظر قانون نخواهد داشت.

ب-دختر خانمی که سابقه ازدواج قبلی دارد اگر هنوز باکره باشد برای ازدواج مجدد رضایت ولی قهری لازم است ولی اگر چنانچه در اثر ازدواج قبلی ازاله بکارت شده باشد دراین صورت نیز اجازه ولی قهری ورضایتش برای ثبت واجرای عقد ازدواج مجدد ازنظر قانون لازم نیست وزوجه شخصا ومستقلا میتواند تصمیم بگیرد.

درضمن پرسشنامه ای دردفترخانه به زوجین داده میشود که باید آنرا بدون قلم خوردگی تکمیل کنند واین پرسشنامه در واقع یپش نویس ثبت عقد است وشامل مشخصات طرفین عقد وصداق (مهریه) وطلا آلات خریداری شده وشروط ضمن عقد و… است که به همراه برگه لیست جهیزیه عروس پس از امضا عروس وداماد وپدر یاجد پدری عروس یاقیم جهت ثبت در دفتر به سردفتر باید تحویل شود.

.

• مشاوره قبل از ازدواج

 

⇠ یکی دیگر از مراحلی که زوجین باید قبل از ازدواج بگذرانند مشاوره قبل از ازدواج می باشد.

⇠ همیشه اطلاعاتی که از دوست، آشنا و یا فامیل به ما می رسند از صحت کامل برخوردار نیستند، بخصوص مسایلی مثل روشهای پیشگیری از بارداری، مراقبتهای پیش از بارداری، مراقبتهای دوران بارداری و… در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج اطلاعات لازم در زمینه های فوق به زوجین داده شده، و پاسخگویی به دیگر سوالات بهداشتی آنان انجام می شود.

⇠ راهنمایی زوجها برای مراجعه به مراکز بهداشتی، و درمانی در زمان مناسب و آشنایی با روش کار مراکز و خدماتی که ارائه می شود از وظایف مشاوران می باشد.

.

جمع بندی:

 

⇠ عملی کردن ازدواج آسان در ترویج ازدواج بسیار اثر بخش است. پس بهتر است که با تمام توان در پیشبرد اهداف طرح ازدواج آسان یاری رسان باشیم.

⇠ اولین و بیشترین هزینه ای که در ابتدای هر ازدواجی خانواده ها با آن روبه رو هستند، خرید حلقه، لباس عروس و لوازم مربوط به سفره ی عقد است. در این موقعیت با کم کردن توقعات مالی و ارزش گذاری به آرامش خانواده ها، می توانیم ساده ترین لوازم را خریداری کنیم و بخش اعظم بودجه خانواده ها را صرف خانه دار شدن و سرمایه ی آتی زندگی کنیم. چرا که چشم و هم چشمی و زندگی برای دیگران نشانه ای از فقر فرهنگی و عقب افتادگی یک جامعه است.

⇠ نکته ی مهم دیگر مسئله ی مهریه است. هرچند تا حدود زیادی درباره ی اش فرهنگ سازی شده است؛ اما هنوز هم مهریه های بالا و توقعاتی که متعاقب آن دامنگیر داماد می شود، دلیل ازدواج گریزی بخشی از پسران جوان می باشد. اگر خانواده ها در این زمینه هم از شریعت و دین پیروی کنند و عرف حاکم بر جامعه را اصلاح نمایند، شاهد رونق گرفتن بیشتر ازدواج در جامعه خواهیم بود.

⇠ آزمایشات پیش از ازدواج، هزینه های محضر از دیگر هزینه های جاری در امر مهم ازدواج است. هزینه های محضر عموما بین دو خانواده تقسیم می شود و بر اساس امکاناتی که هر محضر در اختیار خانواده ها قرار می دهد، نرخ آن متغیر است.

⇠ آزمایشات ازدواج شامل یک سری آزمایش های عمومی است که همه ی عروس و داماد ها ملزم به دادن آن ها هستند، بخشی از آزمایشات هم اختصاصی است و در صورت صلاح دید می توان در این تستها شرکت کرد.
.
منابع:
.https://www.aroos.co

error: Alert: Content is protected !!